Get Adobe Flash player

     Camillian Thailand

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

              4  

                

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

  

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

we are Family

( ร่าง )
มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ
........................................

     มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (Residential home) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับสถานประกอบการ ในการดำเนินงานบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณลักษณะของการพักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยกำหนดมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ จำนวน  ๖  มาตรฐาน ต่อไปนี้
มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
    มาตรฐานที่ ๑ อาคารสถานที่
    มาตรฐานที่ ๒ ห้องพักอาศัย
    มาตรฐานที่ ๓ อนามัยสิ่งแวดล้อม
    มาตรฐานที่ ๔ ผู้ให้บริการ
    มาตรฐานที่ ๕ การจัดการ
    มาตรฐานที่ ๖ การบริการ
    มีรายละเอียด ดังนี้


    คำจำกัดความ
    บ้านพักผู้สูงอายุ หมายถึง สถานที่ให้บริการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนในกิจวัตรประจำวัน และไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการพยาบาล
    ผู้อยู่อาศัย หมายถึง ผู้สูงอายุที่ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนในกิจวัตรประจำวัน และไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการพยาบาล และอยู่อาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลอื่นที่พักอาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ    
มาตรฐานที่ ๑ อาคารสถานที่

    อาคารและสถานที่ตั้งบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีลักษณะ ดังนี้
    ๑. สถานที่ตั้งควรอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    ๒. มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลได้โดยสะดวก
    ๓. จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัยและจัดพื้นที่ส่วนกลางเป็นห้องหรือลานกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ เช่น มุมออกกำลังกาย มุมสันทนาการ มุมพักผ่อน พื้นที่สีเขียว สถานที่ประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร ห้องประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ
    ๔. อาคารที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ควรมีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุสามารถควบคุมได้เองและใช้ได้สะดวก และขึ้นลงได้ทุกชั้น
    ๕. ทางเดินภายในอาคารควรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร เพื่อให้เก้าอี้ล้อผ่านได้ระดับพื้นผิวเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีบันไดและทางลาดเชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร โดยขนาดความกว้างของบันได ทางเดียวกว้างอย่างน้อย ๐.๙๐ เมตร บันไดเดินสวนกันได้กว้างอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร มีลูกตั้งขนาด ๐.๑๕ เมตรลูกนอนขนาด ๐.๓๐ เมตร และมีราวจับยาวต่อเนื่องในส่วนที่เป็นทางเดินทุกแห่งภายในอาคาร
    ๖. มีทางหนีไฟจากทางเดินทุกชั้นภายในอาคารออกไปภายนอกอาคาร มีป้ายชี้นำทางออกที่ชัดเจน ทางหนีไฟให้เป็นทางลาดยาวตลอดจากชั้นบนสุดของอาคารลงไปถึงพื้นดิน  บริเวณที่มีความปลอดภัย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร มีราวจับยาวต่อเนื่องตลอดทางหนีไฟป้องกันควันได้ วัสดุปูพื้นไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง
    ๗. ทางเข้าอาคารเป็นพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรค หรืออาจทำให้เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ ในกรณีพื้นอาคารมีระดับต่างกับพื้นถนนภายนอกอาคาร   หรือพื้นลานจอดรถ ควรมีบันไดและทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และอยู่ใกล้ที่จอดรถ
    ๘. มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง ของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัย
ทางหนีไฟ หมายเลขชั้นของอาคาร หมายเลขห้อง ที่มีขนาดและสีที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และทราบความหมายได้
    ๙. ที่จอดรถมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนห้องพักอาศัย และจัดที่จอดรถไว้ใกล้ทางเข้าอาคารสำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก และการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
    ๑๐. มีหน่วยบริการของผู้ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เกี่ยวกับการประสานการแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การอำนวยความสะดวก และการจัดบริการระหว่างผู้ดำเนินการกับผู้อยู่อาศัย และบุคคลภายนอก โดยในหน่วยบริการควรจัดให้มีรายชื่อผู้อยู่อาศัย ระบบโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้อยู่อาศัยทุกห้องพักอาศัยและภายนอก ระบบสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสัญญาณกับทุกห้องพักอาศัย เก้าอี้ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก และการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๒ ห้องพักอาศัย

    ห้องพักอาศัยของผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐาน ดังนี้
    ๑. ระดับพื้นทางเข้าห้องพักอาศัยมีระดับเสมอกับพื้นภายในห้องพักอาศัย ไม่มีธรณีประตู
    ๒. ประตูเข้าห้องพักอาศัยเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้าง ไม่ต่ำกว่า ๙๐ เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก และไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง
    ๓. ภายในห้องพักอาศัยมีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๕ ตารางเมตรขึ้นไปและจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ไม่น้อยกว่า ๓ ส่วน ได้แก่
            ๓.๑ ส่วนที่นอน
            ๓.๒ ห้องน้ำ
            ๓.๓ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
    ๔. ระดับพื้นภายในห้องพักทุกส่วนมีระดับเสมอกัน วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง
    ๕. ส่วนที่นอน
            ๕.๑ ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย และโทรศัพท์
            ๕.๒ มีหน้าต่างมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกอาคาร และระบายอากาศได้ดี
    ๖. ห้องน้ำ มีห้องน้ำในทุกห้องพักอาศัย
            ๖.๑ มีขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เมตร x ๒.๐ เมตร
            ๖.๒ ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง และไม่มีธรณีประตู
            ๖.๓ ระดับพื้นผิวภายในห้องน้ำมีระดับเสมอกับภายนอก วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น มีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้ง เพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น
            ๖.๔ มีโถส้วมชนิดนั่งราบสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง และมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังอย่างน้อย ๑ ด้าน เพื่อช่วยในการพยุงตัว
            ๖.๕ มีอ่างล้างมือและมีราวจับข้างอ่างล้างมือสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. เพื่อช่วยพยุงตัวขณะยืน ให้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าได้ ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
            ๖.๖ บริเวณที่อาบน้ำ จัดให้มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า๔๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่งสูงจากพื้น ๖๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร ก๊อกน้ำของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
            ๖.๗ ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยภายในห้องน้ำ
            ๖.๘ มีระบบทำน้ำอุ่นที่ปลอดภัย
            ๖.๙ มีราวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อาบน้ำ
    ๗. ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย
            ๗.๑ มีหลอดไฟฟ้าติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน ห้องน้ำ และพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
            ๗.๒ สวิตซ์ ติดสูงไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตรจากพื้น
            ๗.๓ ปลั๊กไฟ ติดสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตรจากพื้น
            ๗.๔ มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
    ๘. เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัย ควรเป็นชนิดไม่มีมุมแหลม หรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย

มาตรฐานที่ ๓ อนามัยสิ่งแวดล้อม

    บ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    ๑. มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ทางราชการกำหนดและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
    ๒. มีระบบรองรับน้ำเสียจากการใช้อุปโภคบริโภค และมีการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลให้เกิดโรคหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
    ๓. มีที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลและทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค และการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
    ๔. มีการบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ทุกห้องพักอาศัย
    ๕. มีการป้องกันและกำจัดไม่ให้แมลงและสัตว์นำโรคเข้าไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นพาหะนำโรคแก่ผู้อยู่อาศัย
    ๖. กรณีที่มีการประกอบอาหารบริการให้แก่ผู้อยู่อาศัย
            ๖.๑ สถานที่ประกอบอาหารควรเลือกบริเวณที่จะไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกลิ่น เสียง ควัน
            ๖.๒ จัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคำนึงถึงความต้องการทางโภชนาการของผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ และดำเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหารพร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร และรับประทานอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

มาตรฐานที่ ๔ ผู้ให้บริการ

    ผู้ให้บริการบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐาน ดังนี้    
    ๑. ผู้ดำเนินการ เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานให้บริการของพนักงานในบ้านพักผู้สูงอายุ โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
            (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์
            (๒) สำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐานฉบับนี้
            (๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
            (๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
    ๒. พนักงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงาน รับการติดต่อ การแจ้งเหตุ หรือเตือนภัย แจ้งข่าวสาร อำนวยความสะดวก ดูแลผู้สูงอายุในกรณีเจ็บป่วยหรือมีความเดือดร้อน จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพแก่ผู้อยู่อาศัย โดยอยู่ปฏิบัติงานในบ้านพักผู้สูงอายุตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในอัตราส่วนพนักงาน ๑ คนต่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย ๑๕ คน ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
            (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
            (๒) สำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐานฉบับนี้ หรือ
            (๓) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๗๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐานฉบับนี้
            (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
            (๕) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
    ๓. ควรจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้และทักษะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
            (๑) การซ่อมแซมห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
            (๒) การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการการทำความสะอาดห้องพักอาศัย
            (๓) การประกอบอาหารหรืออำนวยความสะดวกด้านอาหาร
            (๔) การรักษาความปลอดภัย
            (๕) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย

มาตรฐานที่ ๕ การจัดการ

    ภายในบ้านพักผู้สูงอายุควรจัดให้มีสิ่งที่จำเป็น ดังนี้
    ๑. จัดทำรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลของญาติหรือผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลต้องระมัดระวังต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัย
    ๒. จัดระบบการติดต่อและอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือระหว่างผู้ดำเนินการและพนักงานกับผู้อยู่อาศัยทุกห้องอาศัยทางโทรศัพท์และสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่เป็นเสียงและแสง
    ๓. จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมฟื้นฟูหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เช่น การดูแลกิจวัตรประจำวัน การปฐมพยาบาล ฯลฯ
    ๔. จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
    ๕. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง
    ๖. การกำจัดขยะและขยะติดเชื้อตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๗. การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    ๘. จัดให้มียาสามัญประจำบ้านเพื่อรักษาโรคเบื้องต้น และมีพนักงานดูแลการให้ยา และจัดการหรืออำนวยความสะดวกให้มีการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้สูงอายุตามความจำเป็น
    ๙. จัดให้มีระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง
    ๑๐. จัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน
    ๑๑. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ดำเนินการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และฝึกอบรมการป้องกันและหนีภัยจากอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
    ๑๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย
    ๑๓. ดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเดือดร้อนรำคาญในการอยู่อาศัยร่วมกัน

มาตรฐานที่ ๖ การบริการ

    การบริการในบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้การบริการในลักษณะ ดังนี้
    ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้แก่ผู้อยู่อาศัยทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ
    ๒. ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน
    ๓. นำส่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล
    ๔. รับการติดต่อและการแจ้งเหตุจากผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกตามความจำเป็น
    ๕. จัดหรืออำนวยความสะดวกให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้พักอาศัย
    ๖. อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดห้องพักและการซักล้าง
    ๗. ให้บริการอาหารหรืออำนวยความสะดวกด้านอาหารแก่ผู้อยู่อาศัย
    ๘. ประสานงาน อำนวยความสะดวกการทำกิจธุระภายนอกบ้านพักผู้สูงอายุให้แก่ผู้อยู่อาศัย    

    ๙. ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้า
    ๑๐. ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ                
                                                               
                                                                    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
                                                              เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
                                                        


๑.    หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างหลักสูตร (๔๒๐ ชั่วโมง)

 

ลำดับ

หัวข้อวิชา

ภาคทฤษฎี

(ชั่วโมง)

ภาคปฏิบัติ

(ชั่วโมง)

 

 

ก. ภาคทฤษฏี (๓๐๐ ชั่วโมง)

หลักการดูแลผู้สูงอายุ

จิตวิทยาผู้สูงอายุ

กิจกรรมและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

การทำความสะอาด เก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน       และบริเวณบ้าน

การใช้ภาษาไทยและอังกฤษ

บทบาทและจรรยาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

สุขศึกษา

กฎหมายแรงงานที่ควรรู้

 

๔๑

๔๐

๑๐

๓๐

 

๑๑

๑๘

 

-

๓๐

๔๕

๒๓

 

๑๙

-

-

 

๑๐

ข. การฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ (๑๒๐ ชั่วโมง)

ดูงานและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุในสถานประกอบการทุกรายวิชา             ที่เรียนมาแล้ว

 

-

 

๑๒๐

 

รวม

๑๖๘

๒๕๒

 

๒. หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรกรมอนามัย ๔๒๐ ชั่วโมง และ ๗๐ ชั่วโมง

 

ลำดับ

 

เนื้อหาวิชา

หลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง

(๑๒ สัปดาห์)

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง

(๒ สัปดาห์)

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ

-

-

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

-

-

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑๔

การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น

๑๔

การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากความชราภาพ ที่มีปัญหา

-                   ระบบเดินทางอาหาร

-                   ระบบทางเดินหายใจ

-                   ระบบขับถ่าย

-                   ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

 

 

 

 
 

 
 

 
การใช้ยาในวัยสูงอายุ

-

-

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

-                   การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

-                   อาหารโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

-                   การดูสุขภาพช่องปาก

    สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ/การดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด

๑๔

๑๐

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

-

-

๑๑

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

๑๔

๑๒

สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายแรงงานที่ควรรู้

-

-

๑๓

บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

-

การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

๑๕

เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

-

-

๑๖

เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

-

-

๑๗

การฝึกปฏิบัติ

-                   ในสภานบริการ

-                   ในชุมชน

 

-

-

 

๙๐

๙๐

 

-

-

 

๑๐

๑๐

๑๘

การวัดและประเมินผล

รวม

๑๑๕

๓๐๕

๓๐

๔๐

 


๓. หลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงสร้างหลักสูตร (๔๒๐ ชั่วโมง)

 

 

ลำดับที่

หัวข้อวิชา

ภาคทฤษฎี

(ชั่วโมง)

ภาคปฏิบัติ

(ชั่วโมง)

 

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

หมวดความรู้ความสามารถพื้นฐาน (๘๔ ชั่วโมง)

กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

จิตวิทยาทั่วไป

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

-

๑๔

๑๔

 

๑๔

-

-

๒๘

-

 

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

 

หมวดความรู้ความสามารถหลัก (๒๕๙ ชั่วโมง)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

งานพื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

นันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การวัดและประเมินผล

 

๑๔

๑๔

๑๔

๑๔

๑๔

 

๒๑

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

๑๔

 

รวม

๑๒๐

๒๒๓

 

๑.

๒.

๓.

หมวดความรู้ความสามารถเสริม (๗๗ ชั่วโมง)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

การประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

๑๔

๒๑

 

๑๔

๒๑

-

 

รวม

๔๒

๓๕

 

รวมทั้งสิ้น

๔๒๐ ชั่วโมง

 

หมายเหตุ    เมื่อผู้รับการฝึกผ่านการประเมินผลจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/ศูนย์พัฒนาฝีมือ    แรงงานแล้ว จะได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการอีกเป็นเวลา ๑ เดือน

 

From Address: