Get Adobe Flash player

     Camillian Thailand

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

              4  

                

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

  

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

we are Family

ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน
คณะนักบวชคามิลเลียน สมาของคณะได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2495 เพื่อทำงานด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยและคนยากจน ภายใต้การจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มีหน่วยงานหลักรวมทั้งสิ้น 17 แห่ง เช่น โรงพยาบาล, บ้านผู้สูงอายุ, ศูนย์ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย, ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอช.ไอ.วี/เอดส์, ศูนย์อบรมเยาวชนชาวเขา, ศูนย์อบรมและพัฒนาเด็กพิการ และ ศูนย์อบรมสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะเป็นต้น และ ในปี พ.ศ.2555 คณะนักบวชคามิลเลียน ได้ขยายงานเข้าสู่ภาคอีสาน ตามคำเชิญของ พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

 

ที่พักและการดูแลผู้สูงอายุในราคาที่ย่อมเยา
    บ้านผู้สูงอายุ จะเปิดรับผู้สูงอายุที่พักประจำ จำนวน 150 คน และ แบบเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care) อีกจำนวน 50 คน มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งจะได้รับการดูแลโดยความร่วมมือจากบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในตัวเมืองโคราช
    การให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care) ซึ่งเปิดบริการเฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์ เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูก ๆ ไม่มีเวลาดูแลแต่ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง แผนกนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต

 

From Address: