Get Adobe Flash player

     Camillian Thailand

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

              4  

                

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

  

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

we are Family

 เนื่องจากประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ “สังคมผู้สูงอายุ”  จากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยนับจากปี พ.ศ.2538 จนถึง ปีพ.ศ.2553 จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จากเดิม 4,816,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 7,639,000 คน ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 75 ปี จากเดิม 948,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1,588,000 คน และจากข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายในประเทษไทยของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า ผู้สูงอายุ มีอัตราการฆ่าตัวตายมากขึ้นแซงหน้ากลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 20-29 ปี โดยกลุ่มผู้สูงอายุในวัย 70-74 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงอายุวัย 80-84 ปี สาเหตุจากการฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึนในกลุ่มของผู้สูงอายุนั้น เนื่อมาจาก บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาหลายด้านเช่น ความเครียดด้านสุขภาพ การพลัดพรากจากสามีหรือภรรยาที้องตายจากกัน ความเหงา และสภาพที่ต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังจนเกิดความสิ้นหวังที่ตนเองต้องมาเป็นภาระแก่ลูก ๆ ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน จากหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพรวมถึงการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข การออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังในบ้าน รวมถึงการจัดสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุด้วย

ความเป็นมาของโครงการ

การเยี่ยมบ้านผู้อายุ คามิลเลี่ยนโซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี ของพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ เมื่อต้นปี พ.ศ.2554 ทำให้ท่านเกิดแนวความคิดและมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนให้ คณะนักบวชคามิลเลียน มาทำงานด้านผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา เช่นเดียวกับที่ได้ทำที่สังฆมณฑลจันทบุรี ข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างบ้านผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้น 3 เดือนต่อมา โดย คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา เจ้าคณะนักบวชคามิลเลียน ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อบริหารโครงการและจัดเตรียมแผนแม่บท (Master Plan) โดยพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ต้องการที่จะให้โครงการนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งการแพร่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นการแสดงถึงความเมตตาและความรักต่อผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยพระสังฆราช ได้มองที่ดินจำนวน 18 ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 28,800 ตารางเมตร ที่อยู่ใจกลางเมืองโคราชและเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการระดมทุนในการก่อสร้าง

งบประมาณในการก่อสร้างและการดำเนินงาน

            การก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานเป็นการดำเนินโครงการแบบที่ให้การบริการครบวงจรแต่อยู่ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น โดยงบประมาณส่วนหนึ่งนั้นมาจาก มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยและสังฆมณฑลนครราชสีมา

          การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นการออกแบบบ้านผู้สูงอายุร่วมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ในพื้นที่ทั้งหมด และ วางศิลาฤกษ์ใน เดือน มกราคม 2556 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการรองรับผู้สูงอายุได้จำนวน 50 คนแรกภายในสิ้นปี พ.ศ.2557 และ จะค่อย ๆ ก่อสร้างเพิ่มเติมจนกว่าจะครบ 150 คน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พื้นที่ทั้งหมดในการก่อสร้างประมาณ 11,000 ตารางเมตร อาคารที่สร้างสำหรับรองรับผู้สูงอายุจะเป็นอาคาร 2 ชั้น รวม 6 อาคาร งบประมาณการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร รวม 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) ส่วนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ลิฟต์ไฮโดรลิค 2 ตัว ระบบไฟฟ้า-ประปา ระบบเก็บกักน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งถนน ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างส่วนนี้อีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)

          เริ่มต้นในปี พ.ศ.2555 สังฆมณฑลนครราชสีมาและมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มอบทุนทรัพย์ส่วนแรกในการก่อสร้างโครงการ หน่วยงานละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) และในปี พ.ศ. 2556 จะมอบทุนทรัพย์เพิ่มเติมอีก หน่วยงานละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสังฆมณฑลนครราชสีมาและมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งยังคงขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) การขอรับบริจาคจากู้ที่มีจิตศรัทธา จีงเป็นสิ่งจำเป็นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 และจะยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์

 

 

 

From Address: